Obowiązek przejrzystego informowania - RODO

Obowiązek informacyjny, czy też innymi słowy prawo każdej osoby, której dane dotyczą do kontroli nad tym co się dzieje z danymi jej dotyczącymi, w świetle postanowień RODO różni się znacznie od znanego dotychczas z ustawy o ochronie danych osobowych modelu informowania osoby na temat przetwarzania jej danych osobowych. Unijny ustawodawca w RODO zanim opisał szczegółowy katalog informacji, jaki każdy administrator danych osobowych musi przekazać osobie, której dane dotyczą oraz tryb udzielania tych informacji, mocno zaakcentował zasadę przejrzystego i rzetelnego informowania osób zainteresowanych.

Obowiązek informacyjny, czy też innymi słowy prawo każdej osoby, której dane dotyczą do kontroli nad tym co się dzieje z danymi jej dotyczącymi, w świetle postanowień RODO różni się znacznie od znanego dotychczas z ustawy o ochronie danych osobowych modelu informowania osoby na temat przetwarzania jej danych osobowych. 

Unijny ustawodawca w RODO zanim opisał szczegółowy katalog informacji, jaki każdy administrator danych osobowych musi przekazać osobie, której dane dotyczą oraz tryb udzielania tych informacji, mocno zaakcentował zasadę przejrzystego i rzetelnego informowania osób zainteresowanych. 

 

Co ta zasada oznacza w praktyce Odpowiedzi należy szukać w motywie 39 oraz 58 preambuły RODO oraz w art. 12 tego aktu prawnego, z których wynika, że zasada przejrzystości wymaga, by wszelkie informacje i wszelkie komunikaty związane z przetwarzaniem tych danych osobowych były łatwo dostępne i zrozumiałe oraz sformułowane jasnym i prostym językiem. Zasada ta dotyczy w szczególności informowania osób, których dane dotyczą, o tożsamości administratora i celach przetwarzania oraz innych informacji mających zapewnić rzetelność i przejrzystość przetwarzania w stosunku do osób, których sprawa dotyczy, a także prawa takich osób do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzanych danych osobowych ich dotyczących. Osobom fizycznym należy uświadomić ryzyka, zasady, zabezpieczenia i prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby wykonywania praw przysługujących im w związku z takim przetwarzaniem (…)”. 

 

Realizacją tej zasady może być również opatrzenie informacji standardowymi znakami graficznymi, które w widoczny, zrozumiały i czytelny sposób przedstawią sens zamierzonego przetwarzania (przy czym jeżeli znaki te są przedstawione elektronicznie, muszą się nadawać do odczytu maszynowego). RODO przewiduje bowiem, że przejrzyste poinformowanie osoby, której dane dotyczą może być dodatkowo wizualizowane. 

 

Uregulowanie wprost zasady przejrzystości w przepisach RODO jest niezwykle istotne ze względu na dobro dzieci, które bardzo często korzystają z usług społeczeństwa informacyjnego.  Jak wskazuje ten akt prawny w motywie 58 preambuły, cyt.: „zważywszy, że dzieci zasługują na szczególną ochronę, wszelkie informacje i komunikaty powinny być sformułowane tak jasnym i prostym językiem, by dziecko mogło je bez trudu zrozumieć”.

 

Konkludując, zasada przejrzystości przetwarzania danych osobowych jest jedną z naczelnych zasad przetwarzania danych osobowych. Jak wynika z treści art. 5 ust. 1 lit. a RODO administrator danych osobowych jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Dlatego zawsze przy interpretacji przepisów rozporządzenia należy brak pod uwagę tę zasadę.

 

W dalszych artykułach zostanie opisany szczegółowo tryb spełnienia obowiązku informacyjnego oraz zakres informacji, jaki ma być podawany w przypadku zbierania danych od osób, której dane dotyczą oraz w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.